Τεχνικό & Κατασκευαστικό Γραφείο
ΕπικοινωνίαPortfolio

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο ή που αποκτούν τέτοιο δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματός τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Έτσι, σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα άτομα καθένα από αυτά έχει υποχρέωση υποβολής της σχετικής δήλωσης (π.χ. σε περίπτωση γονικής παροχής του ακινήτου με παρακράτηση της επικαρπίας από τον παρέχοντα γονέα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαπρωτής.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης της συλλογής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού και έξη μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που αποκτά νέο δικαίωμα, υποβάλει δήλωση μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από  την μεταγραφή του τίτλου του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Το γραφείο μας, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή πείρα στο αντικείμενο, σε συνεργασία με δικηγόρους αναλαμβάνει την σύνταξη των δηλώσεων και του φακέλου, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και την υποβολή τους στο κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για κάθε είδους δικαίωμα (όπως ενδεικτικά, κυριότητα από πώληση, από γονική παροχή, από χρησικτησία, από κληρονομιά, από δωρεά, δήλωση ακινήτων υπό απαλλοτρίωση).

Η εμπρόθεσμη και ορθή δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο παρέχει την διασφάλιση των δηλωθέντων δικαιωμάτων έναντι οποιουδήποτε τρίτου και περιορίζει την πιθανότητα λαθών κατά την διαδικασία της Ανάρτησης.